0x01 原理分析

在RSA密钥对生成中,dpdq是两个与私钥相关的参数。

dp是$d \bmod (p-1)$的值,dq是$d \bmod (q-1)$的值。这些值用于进行私钥操作,如解密和签名。

即:
$$
\begin{cases}
dp\equiv d \pmod {(p-1)}\\
dq\equiv d \pmod {(q-1)}
\end{cases}
$$

在网络安全的Crypto题目中,关于dpdq一般有如下几种情况:

  1. 已知$n、e、dp、c$,求m;
  • 1.1 已知 $p、e、dp、c、b$,其中$n=p^bq$,求m;
  • 1.2 已知 $n、e、dp_0、c、k$,其中$dp_0$为$dp$的高$(n\text{bits}-k)$位,即$dp_0=dp>>k$,求m;
  • 1.3 已知 $n、e、dp、c$,其中$dp$很小,e很大,求m;
  • 1.4 已知 $n、e、c$,其中$dp$过小,求m;
  1. 已知$p、q、dp、dq、c$,求m。

0x0101 已知n、e、dp、c,求m

此类题目一般来说给的n比较大,需要通过dp来分解n。

显然我们有以下两个公式:
$$
\begin{align*}
dp &\equiv d \pmod {(p-1)}\\
d \times e &\equiv 1 \pmod {\phi(n)}
\end{align*}
$$
其中$\phi{(n)=(p-1)\times(q-1)}$,可以得:
$$
\begin{align*}
dp \times e & \equiv d\times e \pmod {(p-1)}\\
\Rightarrow d \times e & \equiv 1 \pmod {(p-1)}\\
\Rightarrow d \times e & =k \times (p-1)+1 \text{ \\注意这里是等号}\\
\Rightarrow d \times e & =k \times (p-1)+dp \times e \text{ \\注意这里是等号}
\end{align*}
$$
又由$d \times e \equiv 1 \pmod {\phi(n)}$和上面所得等式,可得:
$$
\begin{align*}
d \times e & =1 \pmod{(p-1)\times(q-1)}\\
k \times (p-1)+dp \times e & =k_1 \times (p-1)\times(q-1)+1\\
dp \times e & = k_1 \times (p-1)\times(q-1)+1-k \times (p-1) \\
dp \times e & = [k_1 \times (q-1)-k]\times (p-1)+1
\end{align*}
$$
设$x = k_1 \times (q-1)-k$,则有:
$$
dp \times e = x \times (p-1)+1
$$
又因为:
$$
dp < p - 1
$$
所以,可以得出要使$dp \times e = x \times (p-1)+1$等式成立,则有$x < e$,显然$x>0$,所以:
$$
x \in (0,e)
$$
即:
$$
[k_1 \times (q-1)-k ]\in(0,e)
$$
只需要遍历$(0,e)$中的整数,当以下两个等式成立时:
$$
\begin{align*}
(dp \times e-1) \bmod x &=0,\\
n \bmod{[(dp \times e -1 ) \div x +1]} & = 0
\end{align*}
$$
n就成功被分解出来了,然后就是常规rsa解法。

python3解密代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
def decrypt(e,n,c,dp):
for x in range(1, e):
if(e*dp%x==1):
p=(e*dp-1)//x+1
if(n%p!=0):
continue
q=n//p
phin=(p-1)*(q-1)
d=gp.invert(e, phin)
m=gp.powmod(c, d, n)
if(len(hex(m)[2:])%2==1):
continue
print(bytes.fromhex(hex(m)[2:]))

0x0102 已知 p、e、dp、c、b,其中$n=p^bq$,求m;

(推导略)

python3解密代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
def decrypt(e,c,b,p,dp):
mp1 = pow(c, dp, p)
mp = pow(c, dp - 1, p)
for i in range(1, b - 2):
x = pow(c - pow(mp1, e), 1, p**(i + 1))
y = pow(x * mp * (gmpy2.invert(e, p)), 1, p**(i + 1))
mp1 = mp1 + y
print(long_to_bytes(mp1))

0x0103 已知 n、e、dp_0、c、k$,其中dp_0为dp的高$(n\text{bits}-k)位,即dp_0=dp>>k,求m;

sage解密代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
F.<x> = PolynomialRing(Zmod(n))
d = inverse_mod(e, n)
for k in range(1, e):
f = (secret << 200) + x + (k - 1) * d
x0 = f.small_roots(X=2 ** (200 + 1), beta=0.44, epsilon=1/32)
if len(x0) != 0:
dp = x0[0] + (secret << 200)
for i in range(2, e):
p = (e * Integer(dp) - 1 + i) // i
if n % p == 0:
break
if p < 0:
continue
else:
print('k = ',k)
print('p = ',p)
print('dp = ',dp)
break

0x0104 已知 n、e、dp、c,其中dp很小,e很大,求m;

未完待续。。

0x0105 已知 n、e、c,其中dp过小,求m;

未完待续。。

0x0106 已知p、q、dp、dq、c,求m。

python3解题代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
def decrypt(p,q,dp,dq,c):
n = p*q
phin = (p-1)*(q-1)
dd = gp.gcd(p-1, q-1)
d=(dp-dq)//dd * gp.invert((q-1)//dd, (p-1)//dd) * (q-1) +dq
print(d)

m = gp.powmod(c, d, n)
print(bytes.fromhex(hex(m)[2:]))